Barion Pixel

Műfenyő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.mufenyo.net

                                                                                            

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a lenti 12. pontban részletesen meghatározott Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. A Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: „Fogyasztó”) a Webáruházban történő megrendeléssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató és a Fogyasztó a továbbiakban együttesen: „Felek”.

Természetesen Webáruházunkban a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyek (azaz vállalkozások, cégek) is vásárolhatnak, azonban ők nem minősülnek Fogyasztónak, így a velük kötött szerződés sem minősül fogyasztói szerződésnek. A jelen ÁSZF-ben Fogyasztó alatt elsősorban a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt kell érteni, azonban az a céges (tehát a jogszabály alapján Fogyasztónak nem minősülő) vásárlókra is értelemszerűen irányadó, a jogszabályban foglalt eltérésekkel.

A Fogyasztó a Weboldal tartalmát teljes egészében lementheti, kinyomtathatja, valamint az ÁSZF az alábbi linkről pdf formátumban letölthető: https://www.mufenyo.net/aszf/

 1. Alapvető rendelkezések

1.1A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó magyar jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés és felsorolás nélkül is irányadók.

1.2A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mufenyo.net weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (www.mufenyo.net webáruház, a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.

1.3Az ÁSZF a Weboldalon keresztül megkötött ügyletekre vonatkozik, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF nyelve a magyar nyelv. Az ÁSZF az alábbi linken letölthető: https://www.mufenyo.net/aszf/

1.4Jelen ÁSZF módosítására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult, a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Fogyasztó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. A Szolgáltató köteles a Fogyasztót külön tájékoztatni arról az általános szerződési feltételről, amely eltér a Felek között korábban alkalmazott feltételtől. Az ilyen feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a Fogyasztó a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

 1. Regisztráció, vásárlás

2.1A Fogyasztó a Weboldalon történő vásárlásával, illetve regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2A megrendelés küldése regisztráció nélkül is lehetséges. Amennyiben a Fogyasztó regisztrál, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül. Fontos, hogy a Fogyasztó ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtani, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

2.3A Fogyasztó a vásárlás, illetve a regisztráció során köteles a saját, valóságnak megfelelő adatait megadni. A Fogyasztó a vásárlás, illetve a regisztráció során kizárólag vezetéknevét és utónevét jogosult megadni, becenév megadása nem elfogadott. A vásárlás, illetve a regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja, amennyiben a Fogyasztó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.4A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Fogyasztó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. Megvásárolható termékek

3.1A Webáruházban megjelenített termékeket a Webáruházon keresztül leadott megrendeléssel lehet megvásárolni (lásd még lenti 5. pont). A termékek mellett megjelölt ár tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítás díját, PayPal rendszeren keresztül történő fizetés esetén annak kezelési költségét és az esetlegesen felmerülő utánvét kezelési díját (lásd még lenti 6.3.3 pont).

3.2A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ezen kívül a Fogyasztó e-mailben is megkapja a megvásárolt termék leírását .pdf formátumban.  

3.3A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékről fotót jeleníthet meg. Minden termékről készült kép a Szolgáltató által ténylegesen az adott termékről készített kép, így azok a válóságnak megfelelnek. Amennyiben ettől eltérés van, akkor ez egyértelműen kitűnik a képleírásból. Mindazonáltal a termékek adatlapján megjelenített képek esetenként és kivételesen eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek erre való kifejezett utalás mellett. A Fogyasztók által használt eszközök (pl. számítógép, laptop, okostelefon, stb.) különbözősége miatt a termékekről megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti eltérés – különösen a színbeli eltérés – miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.4A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre valamely termék, illetve termékek vonatkozásában, a Szolgáltató az egyes érintett termék(ek) adatlapján vagy az akció meghirdetésével egyidejűleg teljeskörűen tájékoztatja a Fogyasztókat az akció időtartamáról és szükséges szerint annak egyéb feltételeiről.

3.5Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó a vásárlási szándékától elállhat. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a Felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás, illetve téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

3.6Amennyiben a Webáruházban a Szolgáltató minden gondossága ellenére hiba vagy hiányosság van akár a termékek leírása, képek vagy az ár tekintetében, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. A hiba vagy a hiányosság észlelését követően a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Fogyasztót, aki ezt követően újra megerősítheti a megrendelést vagy elállhat a szerződéstől.

3.7A Webáruházban bárki tetszés szerint nézelődhet, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet termékeinkkel, árainkkal, így tehát regisztráció nélkül is tájékozódhat. Termékeinket kategóriák szerint soroltuk be. A különböző kategóriákat az áruház bal oldali részében lévő „Kategóriák” menüből választhatja ki. Egy kategórián belül több alcsoportot találhat, melyek a könnyebb eligazodást szolgálják. A csoportokban található egyes termékekhez képek és részletesebb leírás is tartozik. Minden termék árát bruttó áron, tehát az ÁFA összegével megnövelve tüntetjük fel. A termék nevére vagy fotójára kattintva az adott termék leíró oldalára jut, ahol részletes leírás mellett képet is lát. Ha a képre kattint az egérrel, akkor az nagyítva is megjelenik, valamint bizonyos termékeink esetében az egyik kép két irányban körbeforgatható az alatta található gombok segítségével, így az adott termék virtuálisan körbeforgatható. A nyitó oldalra bármikor visszajuthat a „Főoldal” fülre kattintva, ami az oldalak bal felső részén található.

3.8Azon külföldi vállalkozások, amelyek érvényes EU adószámmal rendelkeznek és átutalással vagy bankkártyával a céges számláról fizetnek, ÁFA mentesen tudják megvásárolni a termékeinket. Ehhez a fizetés során a „Szállítás és fizetés” fül alatt meg kell jelölni, hogy „Cégként vásárolok”, majd a cégnév megadása után az EU adószám megadása kötelező. A rendszer az EU adószám érvényességét automatikusan ellenőrzi az alábbi linken: https://ec.europa.eu/taxation_customs/ A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató átutalással vagy bankkártyával történő fizetés esetén a megvásárolt terméke(ke)t kizárólag szállítási adatoknál megjelölt külföldi címre tudja postázni mivel csak így bizonyítható, hogy a termék(ek) elhagyta(k) Magyarország területét.

 1. A rendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

4.1A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton (Webáruházon keresztül) leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

4.2A Webáruház szolgáltatásait valamennyi természetes és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

4.3A Webáruházon keresztül történő megrendelés menete:

4.3.1A Fogyasztó a regisztrációt követően bejelentkezik a Webáruházba vagy regisztráció nélkül kezdi meg a vásárlást. Utóbbi esetben vásárlás közben is lehetőség van arra, hogy a Fogyasztó egy jelszó kétszeri megadásával regisztráljon a „Szállítás és fizetés” menüpontban.

4.3.2A megvásárolni kívánt termék adatlapján, a mennyiség megadását követően a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a termék a kosárba kerül. Ezt követően lehetőség van további termékek böngészésére és kiválasztására az előzőek szerint. A kosár tartalmának ellenőrzésére bármikor lehetőség van, a kurzornak a Weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra való ráhelyezésével.

4.3.3A vásárlás folytatása céljából „A kosár tartalma” fül alatt megjelenő „Fizetek” gombra kell kattintani. A kosárban lehetőség nyílik a kosárban lévő termékek mennyiségének módosítására, valamint az egyes termékeknek a kosárból való törlésére. A mennyiségi módosítást a mennyiségjelző mellett található + és – gombokra kattintva lehet elvégezni, míg az egyes termékek törlése a sor jobb végén található szemetes ikonra kattintással érhető el.

4.3.4Amennyiben a Fogyasztó kuponnal rendelkezik, és azt a vásárlása során érvényesíteni akarja, annak kódját a megadott mezőbe kell beírnia, majd a „Beváltom” gombra kattintani. A rendszer a kupon értékét levonja a rendelés összegéből.

4.3.5A termékek kiválasztását, azok mennyiségének és a kuponkód megadását követően, a kosár értékének ellenőrzésére van lehetőség. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a vásárlási limit 3.000 Ft. Ezt követően a „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomásával a „Szállítás és fizetés” menüpont következik, ahol négy további lépés vezet a megrendelés leadásáig:

4.3.5.1Az első lépésben kell megadni a kapcsolattartó adatait, valamint a szállítási és a számlázási címet. Amennyiben a Fogyasztó vásárlás közben regisztrálni is szeretne, akkor itt lehetőség nyílik jelszó megadására. Ilyen esetben a Fogyasztó a regisztrációval létrehoz egy fiókot, amellyel a következő vásárlás alkalmával megkönnyíti az adatainak kitöltését, illetve a vásárlást. A Fogyasztó innen csak úgy tud tovább lépni, ha elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatót, valamint megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja az ÁSZF-et.

4.3.5.2A „Tovább” gombra kattintva a szállítás és a fizetés módját lehet kiválasztani. 4.000 Ft alatti vásárlás esetén kizárólag előre utalással, on-line bankkártyával vagy PayPal útján lehet fizetni, utánvétre ilyen esetben nincs lehetőség.

4.3.5.3A „Tovább” gombra kattintva az „Utolsó ellenőrzés” menüpont jelenik meg, ahol a Fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy a megrendelés véglegesítése előtt utoljára ellenőrizze a saját, valamint a megvásárolandó termék(ek) adatait, a szállítás és a fizetés módját, valamint a fizetendő összeget. A továbblépés kizárólag akkor lehetséges, ha a Fogyasztó kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

4.3.5.4A vásárlás véglegesítése ezt követően az „Igen, megrendelem a termék(ek)et!” gomb megnyomásával lehetséges. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a vásárlásra tekintettel a Fogyasztónak egy vagy több termék kedvezményes megvásárlását ajánlja fel a vásárlás véglegesítése előtt, amelynek igénybevételéről vagy annak elutasításáról a Fogyasztó a „Nem kérem!” vagy „Megveszem!” gombokkal tud nyilatkozni.  

4.3.5.5Ezt követően a megrendelés végleges, a vásárlás sikeres, erre vonatkozóan a Fogyasztó a böngészőjében egy erre utaló köszönő üzenetet kap. Ennek hiányában a megrendelés valószínűleg valamilyen okból nem került befejezésre. Sikeres megrendelés esetén a megjelenő menüpontban a „Számla letöltése” gombra kattintva letölthető a számlát. A Szolgáltató a megrendelés leadásával egyidejűleg a Fogyasztó által megadott e-mail címre is megküldi a számlát, valamint a megrendelésről visszaigazolást küld. Amennyiben pár percen belül ez nem érkezik meg, a Fogyasztó az ügyfélszolgálaton tud érdeklődni a megrendelése felől.

4.4A megrendelés a Szolgáltató elektronikusan (e-mail) vagy telefonon történő visszaigazolása után jön létre, amely azonban szerződést még nem keletkeztet. A rendelés leadása során küldött automata rendszerüzenet (rendelés értesítő) nem számít visszaigazolásnak, így ezzel a szerződés még nem jött létre. A rendelés leadása csupán egy ajánlatkérés a Webáruházban bemutatott és a Fogyasztó által kiválasztott termékekből. Ezt a Szolgáltató feldolgozza, majd az e-mail (megrendelés visszaigazolása) megküldése vagy telefonon történő visszajelzés után jön létre a szerződés a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége és a Fogyasztó között.

4.5A Szolgáltató köteles a Fogyasztó megrendelésének megérkezését a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a Felek, ha ebben megállapodtak. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Fogyasztó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.6A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Fogyasztó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Fogyasztó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Fogyasztó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.7A Fogyasztó a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, amely lépés egyben a szerződési nyilatkozat megtételét jelenti, valamint elfogadja, hogy a megrendelés feladásával fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége irányába.

4.8A megrendeléssel kapcsolatban a Fogyasztó tájékoztatást kérhet az ügyfélszolgálattól a +36-70-363-5384 telefonszámon, amelynek hívása nem emelt díjas.

 1. A megrendelés feldolgozása, fizetési és szállítási feltételek

5.1A megrendelés feldolgozása a beérkezést követő 48 órán belül megtörténik, amelynek eredményéről a Fogyasztó minden esetben visszaigazolást kap elektronikusan vagy telefonon. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 18 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a Fogyasztó megrendelését.

5.2Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége dolog tulajdonjogának átruházására, a Fogyasztó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

5.3A Fogyasztó az alábbi fizetési lehetőségek közül tud választani:

5.3.1Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Ilyen esetben a Barion Payment Zrt. biztonságos fizetési rendszerébe irányítjuk át. Sikeres fizetés esetén a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége azonnal kiállítja és megküldi az elektronikus számlát és a megrendelés feldolgozása megkezdődik.

5.3.2Átutalás (normál banki átutalás): ebben az esetben a fizetés közvetlenül a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással valósul meg. A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége a megrendelés eladását követően számlát/díjbekérőt állít ki, amelyben megjelöli a teljesítés helyeként szolgáló bankszámla számát, valamint a rendelési azonosítót, amelyet az átutalás közleményébe kell beleírni. A fizetendő összegnek a megadott bankszámlán történő hiánytalan jóváírását követően kerül sor az elektronikus számla kiállítására és megküldésére, valamint ezt követően kezdődik meg megrendelés feldolgozása.

5.3.3Utánvétel: a Fogyasztó ebben az esetben a termék átvételekor, készpénzben fizet a futárnak vagy a Pick-Pack Ponton. Utánvétes fizetés esetén minden esetben bruttó 1,5% kezelési költséget számolunk fel. A fizetést követően a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége kiállítja és megküldi az elektronikus számlát.  

5.3.4PayPal: egy on-line bankkártyás fizetési mód, amelyen keresztül PayPal azonosító hiányában is lehet bankkártyával fizetni. PayPal fizetés esetén bruttó 3% kezelési költséget számolunk fel. Sikeres fizetés esetén a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége azonnal kiállítja és megküldi az elektronikus számlát és a megrendelés feldolgozása megkezdődik.

5.4Online bankkártyás fizetés és előre átutalás esetén a csomagot a Szolgáltató csak akkor adja át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben a Szolgáltató által visszaigazolt pontos összeg (vételár és szállítási költség) beérkezett a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége bankszámlájára. Utánvétel esetén a vételárat és a szállítási költséget, valamint az utánvétes fizetés kezelési költségét (ld. fenti 5.3.3 pont) kézbesítéskor a kézbesítőnek kell készpénzben megfizetni.

5.5A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméke(ke)t a Szolgáltató egész évben minden héten, kedden és csütörtökön, december hónap 10. és 20. között pedig naponta adja át a futárszolgálatnak, illetve a Pick-Pack Pont logisztikai központjának. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató december 20-ig fogad és dolgoz fel megrendelést, december 20. és 24. között csak személyes átvételre van lehetőség a raktárban (2143 Kistarcsa, Szabadság út 56.).  Törekszünk arra, hogy a raktárkészletünket a Weboldal helyesen tartalmazza és teljesíteni tudjuk a megrendeléseket azonban előfordulhat, hogy adminisztratív okokból nem tudjuk teljesíteni a megrendelést, ilyen esetben előzetes értesítés mellett a mielőbbi teljesítés érdekében partnercégünkhöz irányítjuk át.

5.6A Szolgáltató, illetve szállító partnere a Fogyasztónak az e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Fogyasztó által a megrendelés során megadott szállítási címre vagy valamely Pick-Pack Pontra. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató szállítást kizárólag Magyarország területén belül vállal (ld még fenti 4.8 pontot).  

5.7A Fogyasztó a megrendelés során megjelölheti, hogy a kiválasztott és megrendelt terméke(ke)t személyesen kívánja átvenni, előre egyeztetett időpontban a Kistarcsán található raktárban (2143 Kistarcsa, Szabadság út 56.). A raktárban kizárólag készpénzes fizetési lehetőség van. Ilyen esetben a termék(ek) a megrendelés visszaigazolása után, előzetes időpont egyeztetést követően, azonnal átvehető(k).

5.8A Szolgáltató vagy a Szolgáltató szállító partnere a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között szállítja házhoz. A Szolgáltató szállító partnere a kiszállítást megelőzően SMS-ben és e-mailben értesítést küld a várható kiszállítás napjáról és időpontjáról. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Szolgáltató szállító partnere a kézbesítést két alkalommal kísérli meg. A házhozszállítást normál méretű csomagok esetén a DPD, míg nagyméretű csomagok esetén a 24h végzi. Minden termék szállítása díjköteles, a termék kosárba helyezését követően láthatja a Fogyasztó, hogy mekkora a szállítási díj. A raktárban személyes átvétel esetén nincs szállítási díj. Amennyiben a kiválasztott termék raktáron van úgy akár azonnal is átvehető, amennyiben nincs raktáron a kiválasztott termék, akkor 1-3 munkanapon belül átvehető, amelyről előzetesen értesítjük a Fogyasztót.

5.9Amennyiben a Fogyasztó saját hibájából nem veszi át  a megrendelt termék(ek)et és azt megelőzően nem mondta le (azaz nem gyakorolta az elállási jogát), a Fogyasztó részére a vonatkozó szállítási költség kiszámlázásra kerül, ha utánvéttel fizetett. Amennyiben bankkártyával vagy banki átutalással fizetett ez esetben a megfizetett összegből levonásra kerül a szállítás és a visszaszállítás díja is (amely akkor is terhelte volna a Fogyasztót, ha átveszi majd visszaküldi a csomagot).

5.10Általános teljesítési határidő: a kiszállítás a rendelés visszaigazolását követő 1-2 munkanapon belül megtörténik. Ha a Szolgáltató és a Fogyasztó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, de legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

5.11Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót, illetve a Szolgáltató partner cégét nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.12A Fogyasztó termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató (Webáruház) által alkalmazott ragasztó szalaggal van ellátva. Amennyiben a Fogyasztó bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a Fogyasztó nem köteles átvenni a csomagot és köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

5.13A szállítási költséget a Fogyasztó csak a termék(ek) kosárba helyezése után a Pénztárban láthatja a megrendelés előtt, mivel azt a rendszer a doboz körmérete és súlya alapján számolja ki. A szállítás díja a köbsúly alapján kerül kiszámításra, valamint ennek alapján dől el az is, hogy melyik futárcég teljesíti a megrendelést (normál méretű csomagok 30 kg-ig DPD, efelett 24h).

5.14Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

 1. Elállási és felmondási jog

6.1A Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Fogyasztó jelen pontban meghatározott elállási joga nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.2Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést. A felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

6.3Ha a Fogyasztó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, elállási vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Holly Jolly Christmas Store Kft., 1162 Budapest, Dobó utca 52. vagy info@mufenyo.net). Ebből célból felhasználhatja az elállási, illetve felmondási nyilatkozat-mintát is, amely a következő linkről letölthető: http:………..   

6.4A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási vagy felmondási jogát, ha a fenti 6.1 és 6.2 pontokban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási vagy felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége részére.

6.5A Fogyasztót nem illeti meg az elállás joga

6.5.1a Fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a Fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében; és

6.5.2a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk értékesítése esetében.

6.6Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól függetlenül minden esetben banki átutalás útján történik; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Kivételt képezhet ez alól, ha a Fogyasztó választása szerint a terméket személyesen juttatja vissza a Szolgáltatónak, így a Szolgáltató a helyszínen tudja ellenőrizni a termék hiánytalan meglétét, ilyen esetben a Fogyasztó egyetértése esetén a visszatérítés készpénzben is megtörténhet, erről szóló elismervény egyidejű aláírásával.

6.7A visszatérítést a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége mindaddig visszatarthatja, amíg hiánytalanul vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt hiánytalanul visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.8A Fogyasztó köteles a Szolgáltató vagy az általa erre feljogosított harmadik személy számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni vagy átadni. A termékek visszaküldési címe: 1162 Budapest, Dobó utca 52. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét (azaz a postai vagy a fuvarozási költséget) a Fogyasztó viseli.  A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

6.9A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat, továbbá rendeltetésellenes használat miatt következett be.

6.10Abban az esetben, ha a Fogyasztó részére megkísérelt második kézbesítés is sikertelen és/vagy a Fogyasztó kifejezetten nem gyakorolja elállási jogát a 6.3 pontban leírtak szerint, a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége követelheti a Fogyasztótól az okozott kárának megtérítését, különösen, de nem kizárólagosan követelheti a kiszállítás, valamint a visszaszállítás díját (amely költség a fuvarozó részére a Szolgáltató által ténylegesen megfizetésre került), továbbá a csomagolás díját. A Szolgáltató harmadik kézbesítést nem kísérel meg. A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató partner cége fenntartja magának a jogot arra, hogy a második sikertelen kézbesítést követően a meghiúsult ügyletből eredő kárait közvetlenül érvényesítse a Fogyasztóval szemben. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó felé fennálló jelen pont szerinti követelését – a Fogyasztó további kifejezett értesítése nélkül – követeléskezelő részére átadni. A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával ezt kifejezetten tudomásul veszi.

6.11Az elállási jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Fogyasztókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6.12Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási joggal.

 1. Szavatosság, jótállás (garancia)

7.1A műfenyők a vonatkozó 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, ezért hibás teljesítés esetén rájuk a Ptk. rendelkezései szerinti szavatosság és jótállás vonatkozik.

7.2A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

7.3Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

7.4Kellékszavatosság

7.4.1A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. A Fogyasztó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

7.4.2A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor a Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

7.4.3A Fogyasztó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7.4.4A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

7.5Termékszavatosság

7.5.1Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a fenti 7.4 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.5.2A fenti 7.5.1 pont szerinti termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.5.3Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.5.4Ugyanazon hiba miatt a Fogyasztó kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

7.5.5A Felek között létrejött jogviszony tekintetében a fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet érvényes.

7.6Jótállás (garancia)

7.6.1Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Tekinettel arra, hogy a műfenyők a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, ezért rájuk kötelező jótállási szabályok nem vonatkoznak. A Szolgáltató az általa forgalmazott Holly Jolly Xmastree műfenyőkre kiterjesztett szezonális garanciát vállal, amelynek részleteiről az egyes érintett termékek leírásánál, illetve a www.mufenyo.net/kapcsolat/info/ menüpont alatt tájékozódhat.

7.6.2A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.  A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

7.6.3A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

 1. Adatvédelem

8.1A Szolgáltató a Fogyasztó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Fogyasztó adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alszolgáltatójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Fogyasztó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatkezelésről bővebben az adatkezelési szabályzatban olvashat az alábbi menüpontban: www.mufenyo.net/adatvedelmi/tajekoztato

 1. Panaszkezelés

9.1Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, a Fogyasztó panaszaival a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségei valamelyikén keresheti meg:

9.1.1székhely: 1162 Budapest, Dobó utca 52.

9.1.2telefonszám: 06-70- 363-5384

9.1.3e-mail: hollyjollyxmastree@mufenyo.net

9.2A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

9.3Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

9.4.1a Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei itt elérhetőek: http://jarasinfo.gov.hu/; vagy

9.4.2a Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A békéltetéssel kapcsolatos további információt itt talál: https://bekeltetes.hu/tartalom/21/menu/8

 

 1. Szerzői jog

10.1A Webáruház, mint szerzői jogi mű a szerzői jog védelme alatt áll. A Szolgáltató fenntart minden jogot a Weboldal, annak bármely része, tartalma, illetve terjesztése tekintetében. A Weboldalról történő bármilyen tartalmi, formai vagy egyéb megoldás, illetve megjelenés letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, valamint másolása az Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül tilos és jogi következményeket von maga után.

10.2A hollyjollyxmastree@mufenyo.net weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot a Szolgáltató írásbeli engedélyével is csak a Weboldalra történő hivatkozással lehet.

10.3A Szolgáltató fenntartja minden jogát termékeinek, illetve szolgáltatásainak minden elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.5A www.mufenyo.net név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 1. Vegyes rendelkezések

11.1A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2A Weboldalt és a Webáruházat a Szolgáltató üzemelteti.

11.3A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.4A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, a Felek alávetik magukat a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes rendes bíróság döntésének.

 1. Adatok

 

 1. A Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve:                                           Holly Jolly Christmas Store Kft.

Szolgáltató székhelye                                    

 (és egyben a panaszkezelés helye):              1162 Budapest, Dobó utca 52.

Szolgáltató elektronikus levelezési címe:      hollyjollyxmastree@mufenyo.net

Szolgáltató telefonszáma:                             06-70-363-53-84

Szolgáltató cégjegyzékszáma:                       01-09-359870

Szolgáltató adószáma:                                   27975413-2-42

Nyilvántartó bíróság:                                     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 1. A Tárhely-szolgáltató adatai

Tárhely-szolgáltató neve: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Tárhely-szolgáltató székhelye:  2225, Üllő, Gyár utca 8.

Tárhely-szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@viacomkft.hu

 

Budapest, 2021. október 27.


Hivjon most! (H-P:09:00 - 16:30)