Barion Pixel

Műfenyő

Adatkezelési szabályok – www.mufenyo.net

 1.  

1.1A Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

1.2A Szolgáltató a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá) igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

1.3A Szolgáltató – az 1.2 bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

1.4A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a 1.3 bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő, illetve a Fogyasztó hozzájárulása alapján kezelhet.

1.5Az igénybe vevőnek, illetve a Fogyasztónak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a 1.4 bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

1.6Az 1.4 bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő, ill. a Fogyasztó azonosító adataival és az igénybe vevő, ill. a Fogyasztó hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

1.7Az 1.1-1.3 bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az 1.4 bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő (Fogyasztó) így rendelkezik. A törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

1.8Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek, ill. a Fogyasztónak valamely 1.1-1.3 bekezdésben nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

1.9A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő, ill. a Fogyasztó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel, ill. a Fogyasztóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

1.10A Weboldalon történő regisztráció során kezelt adatok köre, adatkezelés célja, időtartama és jogalapja:

Kötelező adatok:

 • Név, telefonszám, e-mail cím
 • Számlázási cím: vezeték- és keresztnév, telefonszám, cím
 • Szállítási cím: vezeték- és keresztnév, telefonszám, cím
 • Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva)

Adatkezelés célja:

 • online termékértékesítés
 • kapcsolattartás
 • a megrendelt termék teljesítése
 • a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése
 • számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége

Adatkezelés időtartama:

 • A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Szolgáltató az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22§ alapján 7 év múlva törli,
 • A hozzájárulást az hollyjollyxmastree@mufenyo.net e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Adatkezelés jogalapja:

 • Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján,
 • Szerződés teljesítése körében: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján,
 • A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

1.11E-mailes és telefonos ügyfélszolgálat során megadott személyes adatok köre, adatkezelésének módja célja, időtartama és jogalapja:

Kezelt adatok köre:

 • E-mail cím, vezetk- és keresztnév, lakcím, telefonszám
 • ügyfélszolgálathoz e-mail-ben beérkezett, a felhasználóra vagy más személyre vonatkozó személyes adat és az eset körülményei.

 

Adatkezelés célja:

 • online termékértékesítés
 • kapcsolattartás
 • a megrendelt termék teljesítése
 • a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése
 • számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége.

 

Adatkezelés időtartama:

 • Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az eladó az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 7 év múlva törli.
 • A hozzájárulást az hollyjollyxmastree@mufenyo.net e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Adatkezelés jogalapja:

Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

 

Az e-mailben történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a Fogyasztóval.

Hivjon most! (H-P:09:00 - 16:30)